Generelle-forretningsbetingelser

Her finder du de generelle vilkår og betingelser for rejsebureauet Poot. Rettigheder kan kun udledes af de originale tyske almindelige vilkår og betingelser.

Om Rejsebureauet Poot

Rejsebureauet Poot overtager behandlingen af alle rejser, der er booket gennem RoyalRejser.dk. Rejsebureauet Poot GmbH er et rejsebureau, der blev grundlagt i 1967 med hovedkvarter i Emmerich ved Rhinen. Det tilbyder fremragende service til din ferie. Medarbejderne prøver at tage alle dine ønsker i betragtning til din personlige drømmeferie.

Generelle vilkår og betingelser (AGB) af rejsebureauet Poot GmbH for rejsebureau tjenester

Udstedt: 23. April 2018

1. Gyldighedsområde

1.1. "Rejsebureau Poot GmbH" benævnes i det følgende "Rejsebureau".
1.2. På basis af disse vilkår og betingelser fungerer rejsebureauet udelukkende som en agent for rejsetjenester, såsom transporttjenester (f.eks. flyvninger), andre individuelle turisttjenester (f.eks. hotelophold, lejebiler osv.), tredjeparts pakkerejser og andre rejsetjenester. Rejsetjenesterne leveres af arrangører og andre tjenesteudbydere. Det kontraktmæssige forhold med hensyn til rejsetjenester, opstår direkte og umiddelbart mellem rejsedeltageren (rejsebureauets kunde) og den respektive arrangør eller anden tjenesteudbyder. Rejsebureauet accepterer rejsedeltageres registrering eller forbehold og aftaler, der er indgået af rejsekontrakten med tjenesteudbyderne.
1.3. Ved bookinger er indholdet af de kontrakter, der er indgået med arrangøren eller andre tjenesteudbydere, herunder de generelle rejsebetingelser for arrangørerne eller andre tjenesteudbydere, afgørende. Rejsebureauet er ikke kontraktligt involveret i de leverede rejsetjenester.

2. Registrering / booking / rejseinformation

2.1. Registreringer eller bookinger kan foretages skriftligt, mundtligt, telefonisk eller elektronisk (f.eks. e-mail). Med registrering / booking, pålægger rejsebureauet at mægle en rejsekontrakt mellem ham og rejsearrangøren eller en anden tjenesteudbyder.
2.2. Rejsedeltageren er bundet af sin registrering eller bookingordre.
2.3. Rejsebureauets kontraktmæssige forpligtelse er begrænset til korrekt formidling af rejsetjenesterne. For så vidt information om rejsetjenester er videregives til rejsedeltageren af rejsebureauet, indebærer dette ikke noget ansvar eller rejsebureauets ansvar. Rejsebureauet påtager sig navnlig intet ansvar eller garanti for rejsens succes.

3. Bekræftelse af reservationen

3.1. Registreringer / bookinger bekræftes skriftligt af arrangørerne eller andre tjenesteudbydere.
3.2. Rejsedeltagere er forpligtet til straks at kontrollere rigtigheden og fuldstændigheden af den reservationsbekræftelse, de har modtaget, og til at underrette arrangøren eller anden tjenesteudbyder om unøjagtigheder eller afvigelser.
3.3. Flybilletter sendes normalt til rejsedeltagere via post eller e-mail som en elektronisk billet. I ekstraordinære tilfælde deponeres billetter hos rejsedeltageren. Den fulde betaling af rejseprisen er en forudsætning for levering / depositum. Planlagte flybookinger kan kun accepteres op til tre dage før afrejsning.
3.4. Ved pakkerejser, modtager rejsedeltageren dokumenterne pr. post eller i lufthavnsdisken. Detaljerne i reservationsbekræftelsen er autoritative for detaljer.

4. Rejsebureauets ansvar

4.1. Oplysninger om rejsetjenester er baseret på informationerne fra arrangørerne eller andre tjenesteudbydere. Rejsebureauet garanterer ikke eller garanterer for rigtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af de oplysninger, der er givet til rejsedeltageren.
4.2. I tilfælde af skade, er rejsebureauet kun ansvarligt for forsæt eller grov uagtsomhed. Denne begrænsning af ansvar gælder ikke for skade på liv, lemmer eller helbred eller væsentlige kontraktlige forpligtelser.

5. Ombooking / tilbagetrækning

5.1. Rejsedeltageren kan til enhver tid trække sig ud af kontrakten. Turoperatøren kan anmode om passende kompensation i tilfælde af aflysning. Kompensationsbeløbet er baseret på rejseprisen minus værdien af de udgifter, der er sparet af arrangøren, og på, hvad han var i stand til at tjene ved at bruge rejsetjenesten som kompensation.
5.2. I tilfælde af aflysning inden turen starter, kan arrangøren generelt anmode om en procentdel af rejseprisen som kompensation under hensyntagen til de normalt sparede udgifter og den anden anvendelse af rejsetjenesten. Kompensationsbeløbet reguleres i rejsebetingelserne for den respektive arrangør. Rejsedeltageren har ret til at hævde og fremlægge bevis for, at skader eller værdiforringelse slet ikke har fundet sted eller er væsentligt lavere end den faste påkrævede sats.
5.3. Frem til rejsens start kan rejsedeltageren anmode om, at en tredjepart i stedet for sig selv indgår rejsekontraktens rettigheder og pligter. Arrangøren kan gøre indsigelse mod tredjeparts indtræden i kontrakten, hvis tredjeparten ikke opfylder de særlige rejsekrav, eller hvis dens deltagelse er til hinder for lovbestemmelser eller officielle ordrer. Hvis en tredjepart indgår kontrakten, er han og rejsedeltageren solidarisk ansvarlige overfor rejsearrangøren for rejseprisen og eventuelle yderligere omkostninger, der opstår ved indrejsen.
5.4. Rejsebureauet anbefaler, at rejsedeltagerne tegner en rejseafbestillingsforsikring.
5.5. I tilfælde af aflysning af flybookinger efter udstedelsen af billetten, opkræves et afbestillingsgebyr på €150,00 pr. billet. Hvis taksterne er specielle, kan gebyret være højere i individuelle tilfælde. Hvis flyvningen ikke kan bruges til andet formål, kan afbestillingsgebyret udgøre op til 100% af billetprisen.
5.6. I tilfælde af aflysning af flybestillinger til special- og charterfly, opkræves en fast pris i form af en procentdel af rejseprisen afhængigt af det resterende tidspunkt indtil afrejsedato. Kompensationsbeløbet reguleres i rejsebetingelserne for den respektive arrangør.
5.7. Rejsearrangører kan ændre eller afvige fra kontraktmæssige tjenester, hvis ændringen eller afvigelsen under hensyntagen til rejsedeltagerens interesser er rimelig for dem. Rimeligheden gives altid, når årsagen til ændringen skyldes forhold, som ikke kan påvirkes af arrangøren, såsom naturkatastrofer, krig eller krigslignende konflikter, strejker, terrorangreb, sygdomme, politiske, økonomiske og andre begivenheder, som danner spørgsmål på rejseydelsen. Rejsebureauet kan løsrive sig fra tjenesten ved straks at indikere, at tjenesten ikke er tilgængelig. Modydelser refunderes. Ellers gælder § 651 j BGB.

6. Henvisning til særlige bestemmelser

6.1. For så vidt der angår oplysninger om pas, visa, indrejse og sundhedsbestemmelser, skal de respektive nationale eller internationale juridiske eller andre regler anvendes. Med forbehold af en anden skriftlig erklæring fra rejsedeltageren, antager rejsebureauet, at rejsebureauet er en tysk statsborger. Rejsebureauet er afhængig af oplysninger fra tredjepart (arrangører og andre tjenesteudbydere) for informationen. Rejsebureauet garanterer ikke eller garanterer for nøjagtigheden, fuldstændigheden eller aktualiteten af disse oplysninger. Rejsebureauets ansvar er udelukket bortset fra forsæt og grov uagtsomhed. Rejsedeltageren tilrådes at indhente oplysninger om bestemmelseslandets lovbestemmelser og forberede sig på eventuelle ændringer i tiden.
6.2. Når man rejser med fly, informerer rejsebureauet rejsedeltageren om identiteten af det opererende flyselskab som en del af rejseformidlingen.
6.3. Rejsebureauet har ingen særskilt forpligtelse til at give information eller rådgivning om lovlige eller på anden måde regulerede rejsebetingelser med hensyn til destinationslandet eller andre rejseforhold.

7. Betalingstransaktioner

7.1. For så vidt der arrangeres pakkerejser, forfalder betalinger, hvis rejsearrangørens sikkerhedscertifikat modtages af rejsedeltageren. Betalinger forfalder senest inden turen starter ved levering af rejsedokumenter. Indbetalinger forfalder på den dato, der er angivet i reservationsbekræftelsen.
7.2. For tjenester, hvor der ikke kræves et sikkerhedscertifikat, forfalder betaling af rejseprisen, når reservationen er foretaget, senest inden rejsens start og når rejsedokumenterne udleveres.
7.3. Betalinger kan foretages gennem:
Bankopkrævning
Kreditkort
Overførsel
Kontant betaling i rejsebureauet
7.4. Turoperatørens instruktioner er afgørende for afvigelse af betalingsbetingelser. Med rejsedeltagerens samtykke kan betalinger via kreditkortnumre eller direkte debitering indsamles.
7.5. Afbestillings-, behandlings- og ombookingsgebyrer forfalder øjeblikkeligt.
7.6. Rejsebureauet udfører den service, der påhviler det fra agenturkontrakten, ved at fremlægge rejsedokumenter, såsom billetter, bilag osv. i rejsebureauets forretningslokaler. Hvis der sendes dokumenter fra rejsebureauet til rejsedeltageren, bærer sidstnævnte risiko, når opgaven er udstationeret, eller når den overdrages til en bærer.

8. Forældelsesfrist

8.1. Rejsedeltageren skal påberåbe sig krav i henhold til §§ 651 c til 651 f BGB mod rejsearrangøren inden for en måned efter den kontraktmæssigt fastsatte afslutning af turen. Efter denne periode kan rejsedeltageren kun hævde krav, hvis han ikke var i stand til at overholde fristen uden nogen egen skyld.
8.2. Ellers finder § 651 g BGB og de almindelige lovbestemmelser anvendelse.

9. Andre regler

9.1. Den tyske lov gælder.
9.2. Ineffektiviteten af de enkelte bestemmelser i bureaukontrakten fører ikke til rejsekontraktens ineffektivitet. Det samme gælder ineffektiviteten af rejsekontrakten i forhold til bureaukontrakten.
9.3. Rejsedeltagerens bopæl er afgørende for jurisdiktion, for så vidt det vedrører ikke-kommercielle personer. Arrangørens placering er afgørende for kommercielle kunder.
9.4. Hvis der ikke er nogen regulering i agenturforholdet med rejsebureauet eller i de inkluderede rejsearrangørsaftaler, gælder de juridiske bestemmelser i henhold til §§ 651 a ff BGB i tvivlstilfælde.

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Reisebüro Poot GmbH für Reisevermittlungsleistungen

Stand: 23. April 2018

1. Geltungsbereich

1.1. Die "Reisebüro Poot GmbH" wird im folgenden als "Reisebüro" bezeichnet.
1.2. Das Reisebüro tritt auf der Grundlage dieser AGB ausschließlich als Vermittler von Reiseleistungen, etwa von Beförderungsleistungen (z.B. Flüge), sonstiger touristischer Einzelleistungen (z.B. Hotelaufenthalte, Mietwagen u.a.), von fremdveranstalteten Pauschalreisen sowie sonstiger Reiseleistungen auf. Die Reiseleistungen werden von Veranstaltern und sonstigen Leistungsträgern erbracht. Die Vertragsbeziehung bezüglich der Reiseleistungen kommt direkt und unmittelbar zwischen dem Reiseteilnehmer (Kunde des Reisebüros) und dem jeweiligen Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger zustande. Das Reisebüro nimmt die Anmeldungen bzw. Reservierungen der Reiseteilnehmer entgegen und vermittelt den Abschluss des Reisevertrags mit den Leistungserbringern.
1.3. Für Buchungen ist der Inhalt der mit dem Veranstalter oder den sonstigen Leistungsträgern abgeschlossenen Verträge einschließlich der Allgemeinen Reisebedingungen der Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger maßgeblich. Das Reisebüro ist an den vermittelten Reiseleistungen vertraglich nicht beteiligt.

2. Anmeldung / Buchung / Reiseinformation

2.1. Anmeldungen bzw. Buchungen können schriftlich, mündlich, fernmündlich oder auf elek-tronischem Wege (z.B. E-Mail) vorgenommen werden. Mit der Anmeldung / Buchung beauftragt der Reiseteilnehmer das Reisebüro verbindlich mit der Vermittlung eines Reisevertrages zwischen ihm und dem Reiseveranstalter bzw. sonstigen Leistungsträger.
2.2. Der Reiseteilnehmer ist an seine Anmeldung bzw. den Buchungsauftrag gebunden.
2.3. Die Vertragspflicht des Reisebüros ist auf die ordnungsgemäße Vermittlung der Reiseleistungen beschränkt. Soweit Informationen über Reiseleistungen durch das Reisebüro an den Reiseteilnehmer weitergegeben werden, ist damit keine eigene Haftung oder Zusicherung des Reisebüros verbunden. Das Reisebüro übernimmt insbesondere keine Haftung oder Garantie für den Reiseerfolg.

3. Buchungsbestätigung

3.1. Anmeldungen / Buchungen werden durch die Veranstalter oder die sonstigen Leistungsträger schriftlich bestätigt.
3.2. Reiseteilnehmer sind verpflichtet, die ihnen zugegangene Buchungsbestätigung unverzüglich auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen und dem Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger auf Unrichtigkeiten oder Abweichungen hinzuweisen.
3.3. Flugtickets werden den Reiseteilnehmern grundsätzlich per Post oder per E-Mail als elek-tronisches Ticket übermittelt. In Ausnahmefällen werden für den Reiseteilnehmer Tickets bei der Fluglinie hinterlegt. Voraussetzung für die Zustellung / Hinterlegung ist dievollständige Zahlung des Reisepreises. Linienflugbuchungen können grundsätzlich nur bis zu drei Tage vor Abflug entgegengenommen werden.
3.4. Bei Pauschalreisen erhält der Reiseteilnehmer die Unterlagen per Post oder am Flughafenschalter. Für Einzelheiten sind die Hinweise auf der Buchungsbestätigung maßgeblich.

4. Haftung des Reisebüros

4.1. Angaben über Reiseleistungen beruhen auf den Informationen der Veranstalter oder sonstigen Leistungsträger. Das Reisebüro gibt keine eigenen Zusicherungen oder Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der dem Reiseteilnehmer vermittelten Informationen.
4.2. Das Reisebüro haftet bei Schäden nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit oder wesentlicher Vertragspflichten.

5. Umbuchungen / Rücktritt

5.1. Der Reiseteilnehmer kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Der Reiseveranstalter kann im Falle des Rücktritts eine angemessene Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung richtet sich nach dem Reisepreis unter Abzug des Wertes der vom Veranstalter ersparten Aufwendungen sowie danach, was er durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung als Ausgleich erwerben konnte.
5.2. Bei einem Rücktritt vor Reisebeginn kann der Veranstalter unter Berücksichtigung der gewöhnlich ersparten Aufwendungen und der anderweitigen Verwendung der Reiseleistung grundsätzlich einen Prozentsatz des Reisepreises als Entschädigung verlangen. Die Höhe der Entschädigung ist in den Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters geregelt. Dem Reiseteilnehmer ist die Behauptung und Beweisführung dafür gestattet, dass ein Schaden oder eine Wertminderung überhaupt nicht eingetreten oder wesentlich niedriger ist als die geltend gemachte Pauschale.
5.3. Bis zum Reisebeginn kann der Reiseteilnehmer verlangen, dass statt seiner Person ein Dritter in die Rechten und Pflichten des Reisevertrags eintritt. Der Veranstalter kann dem Eintritt des Dritten in den Vertrag widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seiner Teilnahme gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haftet er und der Reiseteilnehmer dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und evtl. durch den Eintritt entstehende Mehrkosten.
5.4. Das Reisebüro empfiehlt dem Reiseteilnehmer den Abschluss einer Reiserücktrittskostenversicherung.
5.5. Bei Stornierungen von Flugbuchungen nach der Ticketausstellung wird grundsätzlich eine Stornogebühr von € 150,00 pro Ticket erhoben. Sollte es sich um Sondertarife handeln, kann im Einzelfall die Gebühr höher sein. Wenn eine anderweitige Verwendung des Fluges nicht möglich ist, kann die Stornogebühr bis zu 100 % des Ticketpreises ausmachen.
5.6. Bei Stornierungen von Flugbuchungen bei Sonder- und Charterflügen wird in Abhängigkeit der verbleibenden Zeit bis zum Abflugdatum eine Pauschale in Form eines Prozentsatzes des Reisepreises erhoben. Die Höhe der Pauschale ist in den Reisebedingungen des jeweiligen Veranstalters geregelt.
5.7. Reiseveranstalter können vertragliche Leistungen ändern oder von diesen abweichen, wenn die Änderung oder Abweichung unter Berücksichtigung der Interessen des Reiseteilnehmers für diesen zumutbar sind. Zumutbarkeit ist immer dann gegeben, wenn der Anlass für die Änderung auf Umstände zurückzuführen ist, die vom Veranstalter nicht beeinflusst werden können, wie Naturkatastrophen, Kriegs- oder kriegsähnliche Auseinandersetzungen, Streiks, terroristische Anschläge, Krankheiten, politische, wirtschaftliche und sonstige Ereignisse, die eine Reiseleistung in Frage stellen. Unter unverzüglichem Hinweis auf die Nichtverfügbarkeit der Leistung kann sich das Reisebüro von der Leistung lösen. Gegenleistungen sind zu erstatten. Im Übrigen gilt § 651 j BGB.

6. Hinweis auf besondere Bestimmungen

6.1. Soweit Auskünfte über Pass-, Visa-, Einreise- und Gesundheitsbestimmungen erteilt werden, ist grundsätzlich auf die jeweiligen nationalen oder internationalen gesetzlichen oder sonstigen Regelungen abzustellen. Das Reisebüro geht vorbehaltlich einer anderen schriftlichen Erklärung des Reiseteilnehmers davon aus, dass dieser deutscher Staatsangehöriger ist. Das Reisebüro ist hinsichtlich der Informationen auf die Angaben Dritter (Veranstalter und sonstige Leistungsträger) angewiesen. Das Reisebüro gibt insoweit keinerlei Zusicherungen oder Garantien für Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Informationen. Eine Haftung des Reisebüros wird abgesehen von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Dem Reiseteilnehmer wird empfohlen, selbst Informationen über die gesetzlichen Bestimmungen des Ziellandes einzuholen und sich rechtzeitig auf evtl. geänderte Umstände einzustellen.
6.2. Bei Flugreisen informiert das Reisebüro den Reiseteilnehmer im Rahmen der Reisevermittlung über die Identität des ausführenden Luftfahrtunternehmens.
6.3. Das Reisebüro hat keine gesonderte Aufklärungs- oder Hinweispflicht für gesetzliche oder auf sonstige Weise reglementierte Reisebedingungen bezüglich des Ziellandes oder sonstiger Reiseumstände.

7. Zahlungsverkehr

7.1. Soweit Pauschalreisen vermittelt werden, sind Zahlungen fällig, wenn der Sicherungsschein des Veranstalters beim Reiseteilnehmer eingeht. Zahlungen sind spätestens vor Reiseantritt bei Aushändigung der Reiseunterlagen fällig. Anzahlungen sind zu dem auf der Buchungsbestätigung angegebenen Zeitpunkt fällig.
7.2. Bei Leistungen, für die ein Sicherungsschein nicht erforderlich ist, wird die Zahlung des Reisepreises mit erfolgter Buchung, spätestens vor Reiseantritt bei Aushändigung der Reiseunterlagen fällig.
7.3. Zahlungen können erfolgen durch:
Bankeinzug
Kreditkarte
Überweisung
Barzahlung im Reisebüro
7.4. Für abweichende Zahlungsbedingungen sind die Hinweise der Reiseveranstalter maßgeblich. Mit Zustimmung des Reiseteilnehmers können Zahlungen über Kreditkartennummern oder per Lastschrift eingezogen werden.
7.5. Storno-, Bearbeitungs- und Umbuchungsentgelte sind sofort fällig.
7.6. Das Reisebüro erfüllt die ihm obliegende Leistung aus dem Vermittlungsvertrag mit der Bereitstellung der Reiseunterlagen, wie Flugscheine, Voucher u.a. in den Geschäftsräumen des Reisebüros. Werden Dokumente vom Reisebüro an den Reiseteilnehmer versandt, trägt dieser die Gefahr mit dem Zeitpunkt der Aufgabe zur Post oder mit der Übergabe an einen Überbringer.

8. Verjährung

8.1. Ansprüche gemäß §§ 651 c bis 651 f BGB hat der Reiseteilnehmer innerhalb eines Monats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf dieser Frist kann der Reiseteilnehmer Ansprüche nur geltend machen, wenn er ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindern war.
8.2. Im Übrigen gelten § 651 g BGB sowie die allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen.

9. Sonstige Regeln

9.1. Es gilt Deutsches Recht.
9.2. Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Vermittlungsvertrags führt nicht zur Unwirksamkeit des Reisevertrages. Gleiches gilt für die Unwirksamkeit des Reisevertrages im Verhältnis zum Vermittlungsvertrag.
9.3. Für den Gerichtsstand ist der Wohnsitz des Reiseteilnehmers maßgeblich, soweit es sich um nicht gewerblich tätige Personen handelt. Bei gewerblichen Kunden ist der Sitz des Veranstalters maßgeblich.
9.4. Sofern keine Regelung im Vermittlungsverhältnis zum Reisebüro oder in den einbezogenen Veranstalterverträgen eingreift, gelten im Zweifel die gesetzlichen Bestimmungen gemäß §§ 651 a ff BGB.